អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​និង​អនុបណ្ឌិត​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ Macquarie ប្រទេស​អូស្រ្តាលី

,

សាកលវិទ្យាល័យ Macquarie នៃប្រទេស​អូស្ដ្រាលី​បានធ្វើការ​ផ្ដល់ជូននូវ​ការឧបត្ថម្ភ​អាហារូបករណ៍​ដល់សិស្សអន្តរជាតិ​ដើម្បីមកបន្ត​ការសិក្សា​នៅទីក្រុង South Wales ប្រទេសអូស្ដ្រាលី។ សូមអានពត៌មានលម្អិត​ខាងក្រោម​បន្ថែម៖

  • ទីកន្លែងសិក្សា៖ សាកលវិទ្យាល័យ Macquarie ទីក្រុង South Wales ប្រទេសអូស្ដ្រាលី
  • សញ្ជាតិ៖ សិស្សដែលមានបំណងដាក់ពាក្យស្នើសុំ ត្រូវតែមានសញ្ជាតិ​ក្រៅពីសញ្ជាតិអូស្ដ្រាលី
  • កម្រិតសិក្សា៖ ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និង ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ
  • ប្រភេទអាហារូបករណ៍៖ អាហារូបករណ៍ ពាក់កណ្ដាល និង អាហារូបករណ៍ពេញ
  • មុខវិទ្យាអាទិភាព៖ វិស្វករ បរិស្ថាន វិទ្យាសាស្ដ្រសង្គម ពត៌មាន ភាសាបរទេស និង ការអប់រំ។

លក្ខ័ណ្ឌក្នុងការជ្រើសរើស៖

  • ត្រូវតែជាសិស្សអន្តរជាតិ (មិនមានសញ្ជាតិ អូស្ដ្រាលី)
  • បំពេញគ្រប់លក្ខ័ណ្ឌរបស់ សាកលវិទ្យាល័យ និង ប្រលងជាប់ការប្រលងចូលជាភាសាអង់គ្លេស
  • ត្រូវមានពិន្ទុ GPA 5.0 លើ 7.0 សំរាប់បក្ខិជនថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និង ត្រូវមានពិន្ទុ ៩០ លើ ១០០ ឬដែលមានតំលៃស្មើ ATAR សំរាប់បេក្ខជនថ្នាក់​បរិញ្ញាប័ត្រ
  • អាចចូលរៀនថ្នាក់ពេញម៉ោងបាន

របៀបដាក់ពាក្យ៖ បេក្ខជនត្រូវដាក់ពាក្យតាម Online ដោយធ្វើការចុចទីនេះ
គេហទំព័រផ្លូវការ៖ សូមធ្វើការចុចទីនេះ

ថ្ងៃផុតកំណត់​ឈប់ទទួលពាក្យ៖ ៣១ មករា ២០១៨

ប្រភព៖ Jomnes