អាហារូបករណ៍១០កន្លែងពីប្រធានាធិបតីភីលីពីន

,

អាហារូបករណ៍នេះផុតកំណត់ថ្ងៃទី ១៥ មិថុនា ២០១៧

ប្រធានាធិបតីប្រទេសភីលីពីន លោក Rodrigo R. Duterte បានសន្យាផ្តល់អាហារូបករណ៍ដែលមានតំលៃ ១លាស ដុល្លារ ដល់តំបន់អាស៊ាន ក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍អនុបណ្ឌិត៥កន្លែង និងបណ្ឌិត៥កន្លែង ទាក់ទងនិងវិស្វករ និងបច្ចេកវិទ្យា។

ថ្នាក់ត្រូវសិក្សារ:

 • ៥​ អនុបណ្ឌិត (សិក្សា២ឆ្នាំ)
 • ៥ បណ្ឌិត (សិក្សា៣ឆ្នាំ)

លក្ខខណ្ឌ៖

 • មានសញ្ជាតិខ្មែរ
 • អាយុមិនលើសពី៤៥ឆ្នាំ
 • ទទួលបាន admission ពីសាកលវិទ្យាល័យជាមុនសិន
 • មានបញ្ជាក់បរិញ្ញាបត្រសម្រាប់វគ្គអនុបណ្ឌិត និងមានអនុបណ្ឌិតសម្រាប់វគ្គបណ្ឌិត

របៀបដាក់ពាក្យ៖

 • ទទួលបាន Endorsement Letter ពីស្ថាប័នរបស់អ្នក
 • ត្រូវភ្ជាប់ Recommendation Letter ២ ពីសាស្ត្រាចារ្យរបស់អ្នក
 • បញ្ចាក់ Tran ផ្លូវការ១ច្បាប់
 • លិខិតយល់ព្រមពីសាកលវិទ្យាល័យនៅភីលីពីន (admission)
 • លិខិតកំណើត
 • លិខិតបញ្ជាក់ពីស្ថាប័នប៉ូលីស
 • លិខិតអនុញ្ញាតពីកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នក
 • លិខិត Academic Standing
 • លិខិតបញ្ជាក់ពីសុខភាព
 • លិខិតឆ្លងដែន

បក្ខេជនជ័យលាភីនឹងទទួលបាន៖

 • ចេញថ្លៃសិក្សា
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែ ២៥០០០ Peso
 • Book Allowance ៥០០០ Peso
 • ថ្លៃធ្វើដំណើរ និងធានារាប់រង
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់សរសេរ Thesis និង Dissertation

សូមអានព័ត៌មានដែលមានភ្ជាប់ខាងក្រោមបន្ថែម៖

ប្រភព៖ អាទ្បាដាំង