អាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅ Hong Kong Baptist University សម្រាប់កម្ពុជាចាប់ផ្តើមបើកទទួលពាក្យហើយ

,

Hong Kong Baptist University

នេះជាអាហារូបករណ៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទៅរៀនថ្នាក់ Master of Social Science in Sport and Leisure Management នៅ Hong Kong Baptist University ក្នុងទីក្រុងហុងកុង។ អាហារូបករណ៍បានមកដល់ក្រសួងអប់រំ និងតម្រូវអោយមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនផងដែរ។ អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអានលក្ខខណ្ឌខាងក្រោមជាភាសាអង់គ្លេស៖

ប្រភព៖ អាទ្បាដាំង